Aquest blog està ubicat en un servidor d’ús municipal, tota vegada que “Àgora Terrassa” és un procés estratègic iniciat per l’Ajuntament de Terrassa a través de l’òrgan denominat “Comissió d’Impuls”. Dintre de l’estructura del procés participatiu, l’òrgan de referència és la “Comissió Dinamitzadora”.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1. Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari o la usuària i, únicament, per als tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre del tràmit sol·licitat.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través de la web de l’Ajuntament de Terrassa. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei seran les que resultin necessàries per al desenvolupament, el control i la gestió dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

Finalment, l’Ajuntament de Terrassa garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

2. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a la web de l’Ajuntament de Terrassa no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

3. Consentiment

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa de dades de caràcter personal que manté l’Ajuntament de Terrassa.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari / la usuària comportarà l’acceptació i autorització expressa a l’Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i per al tractament necessari d’aquestes dades, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant aquesta cessió sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari/la usuària per al tractament i les cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari/la usuària podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant pel que fa al tractament com a la cessió de les dades, segons els termes establerts a la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

4. Drets i obligacions de les persones afectades

Els/les usuaris/àries podran, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

Aquests drets poden ser exercitats tant per l’usuari/la usuària com pel seu representant, mitjançant:

Sol·licitud escrita i signada presencialment a qualsevol oficina d’atenció ciutadana i/o correu postal a la següent adreça: Ajuntament de Terrassa Plaça Didó, 5 08221 Terrassa o bé o enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a l’adreça [email protected].

Formularis “Drets ARCO” de la Seu Electrònica:

Sol·licitud del dret d’Accés a dades personals

Sol·licitud del dret de Rectificació de dades personals

Sol·licitud del dret de Cancel·lació de dades personals

Sol·licitud del dret d’Oposició sobre dades personals

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari/la usuària, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

La sol·licitud haurà d’indicar clarament en l’assumpte: tutela de drets LOPD.

L’usuari/la usuària que faci servir els serveis oferts per la web de l’Ajuntament de Terrassa haurà de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es podran donar dades inexactes o inexistents.

5. Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Terrassa es produeixen sempre dintre d’un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades transmeses.

6. Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació facilitada està regulada per la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i pels reglaments que la desenvolupen.

7. Copyright i responsabilitats

L’Ajuntament de Terrassa manté aquesta web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali i demanem per això la col·laboració dels usuaris i usuàries de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça [email protected].

S’autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l’Ajuntament de Terrassa i el seu ús s’autoritza a través del Servei d’Imatge i Comunicació (Per sol·licitar elements gràfics d’imatge corporativa, escriviu un missatge a agoraterrassa@terrassa.cat).

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços que apunten a webs d’altres organitzacions. L’Ajuntament de Terrassa no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software dels usuaris.

L’Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d’alterar la forma d’accés a la web sense previ avís.

L’Ajuntament de Terrassa no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS APLICABLES A AQUEST BLOG

1. Condicions d’accés

S’aconsella a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a la web terrassa.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l’accés i ús a la web terrassa.cat l’usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l’usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals

2. Condicions d’ús

L’usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d’imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment del afectat.

Finalment, l’usuari haurà d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l’Ajuntament de Terrassa es reserva el dret a excloure a l’usuari /la usuària que incompleixi les condicions d’accés i ús al terrassa.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s’adeqüi a allò establert en aquestes “Condicions d’ús”

3. Objecte

Els objectius del blog de l’Àgora Terrassa són:

– Difondre les activitats del Procés Àgora Terrassa Difondre les activitats i serveis que s’impulsen des de l’Ajuntament.

– Fer servir la xarxa com un mitjà rellevant i enriquidor en la interacció amb la ciutadania durant el Procés

Per a qualsevol qüestió relacionada amb les condicions generals d’ús podeu adreçar-vos a:

Ajuntament de Terrassa

Raval Montserrat, 14

08221 Terrassa

4. Xarxes socials

4.1. Objecte

Donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que impulsi per part de l’Ajuntament de Terrassa.

4.2. Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Twitter., etc, l’Ajuntament de Terrassa no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

4.3. Condicions d’ús

Tot allò establert en el punt 2 de les Condicions generals d’ús del terrassa.cat.

No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.

No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense els consentiment dels afectats.

L’Ajuntament de Terrassa no s’identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

L’Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legal·litat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

4.4. Recomanacions als usuaris / les usuàries

Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.

Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social.

No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.

No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d’aquests.