L’Institut Santa Eulàlia col.labora de nou en tasques de coneixement del dia a dia de Terrassa amb la posada en marxa d’una nova enquesta sobre percepcions de la ciutadania, que cerca l’opinió sobre diferents temes d’interès, com la imatge de la ciutat, l’estat de l’economia, la gestió de l’aigua o l’atenció als mitjans e comunicació municipals. Es tracta de la 3a ocasió en la qual aquella comunitat educativa brinda la seva col·laboració al municipi en tasques de prospecció estadística, actuació que ha comptat amb l’assessorament tècnic i el suport metodològic de l’Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa (OESST).

Aquest procés novament dóna peu a que a l’Institut es treballin de forma transversal els diferents continguts pedagògics que tenen relació amb l’elaboració d’una enquesta social d’opinió: des dels aspectes més qualitatius del qüestionari (quines preguntes es fan, per què, com es fan, o quines respostes es poden esperar) als més quantitatius del tractament de la informació (com s’emmagatzema la informació, com es tabula, com es representa, com s’interpreten les dades, etc), així com altres aspectes igualment importants relacionats amb el coneixement sobre l’entorn, composició demogràfica, la història o la geografia dels indrets de Terrassa on es farà el treball de camp (a qui es fa l’enquesta, on es fa, què hem de tenir en compte al ferla, etc). Per últim, també es tindran en compte altres aspectes com la finalitat de l’enquesta i quin valor intrínsec té fer-la per a l’educació dels alumnes participants, i també per a les mateixes famílies dels alumnes, que indirectament també hi prendran part.

Alumnes IES Santa Eulàlia
El qüestionari a respondre té al voltant de 20 preguntes. L’enquesta es farà a tots els districtes de la
ciutat, seguint una estratificació estadística per tal que el resultat tingui la màxima significació. En la
campanya hi participaran uns 250 alumnes del centre, acompanyats pels seus professors. Està previst que treballin en equips de dos o tres i que facin de mitjana unes (mínim) 10 enquestes al carrer, amb la qual cosa s’espera disposar d’informació prou representativa de l’opinió dels terrassencs i les terrassenques. La supervisió del treball de camp anirà a càrrec del professorat del centre. Els resultats es treballaran a classe i també s’analitzaran pels tècnics de l’OESST, de forma que puguin constituir coneixement útil per a la ciutat.

La primera iniciativa participar d’una enquesta va començar durant els actes de celebració el 2014 del 25è anniversari de l’Institut Santa Eulàlia, en els quals es plantejà desenvolupar un treball educatiu d’aplicació pràctica de les matemàtiques que, a més, pretenia ser d’utilitat per a la ciutat. Aleshores el coordinador del projecte, el professor de matemàtiques Josep Margenat, es posà en contacte amb l’Ajuntament de Terrassa per oferir la idea, que consistia en dissnyar, executar i explotar una enquesta sobre un tema que fos d’interès per a la ciutat, projecte en el qual participarien alumnes i professors del centre.

Aquesta proposta va ser molt ben acollida per l’Ajuntament, ja que la iniciativa es podia enquadrar
perfectament en els propòsits de processos innovadors de participació ciutadana, com l’Àgora Terrassa que persegueixen el descobriment d’altres formes d’establir estratègies de desenvolupament del territori, cercant finalitats socials i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.
L’any 2014 es va realitzar una enquesta sobre els valors ciutadans, i durant 2015 una altra sobre l’ús de
l’espai públic, que va recórrer a instruments cartogràfics per la determinació de fluxos d’itineraris en la ciutat.

Veure vídeo Canal Terrassa

http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/29946/alumnes/lins/santa/eulalia/fan/enquestes/carrer/lajuntament.html#.Vw98UdSLSmx